Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu sporów przy udziale mediatora sądowego.

Mediacja

Mediacja służy do ugodowego rozwiązywania sporów zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. Praca mediatora polega na udzielaniu pomocy stronom w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. Mediator jest osobą neutralną i bezstronną, a do jego zadań należy udzielenie pomocy stronom w postępowaniu mediacyjnym, w szczególności poprzez pokazanie zalet ugodowego rozwiązania sporu, łagodzenie emocji w trakcie negocjacji i pomoc przy poszukiwaniu rozwiązań ugodowych. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd i po jej zatwierdzeniu ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.