Zastępstwo procesowe

Prawnicy kancelarii występują w charakterze pełnomocników stron w postepowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, reprezentują Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych, a ponadto zapewniają reprezentację w postępowaniach administracyjnych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach zastępstwa procesowego kancelaria m.in. bierze udział w rozprawach sądowych, sporządza pisma procesowe oraz prowadzi negocjacje zmierzające do polubownego zakończenia sporu.